Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt, voor alle landen in de Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Kijk hier voor gedetailleerde informatie over deze wetgeving.

Web Affinity gevestigd aan Krulmate 85, 8014 KH, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Web Affinity
Krulmate 85, 8014 KH, Zwolle
Tel +31 (0)6 37 44 30 05

Danny Mispelblom draagt zorg voor de gegevensbescherming van Web Affinity. Hij is bereikbaar via dmispelblom@webaffinity.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Web Affinity verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webaffinity.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel, basis en grondslag verwerking persoonsgegevens

Web Affinity verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Web Affinity neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Web Affinity) tussen zit. Web Affinity gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress Open Source Content Management Systeem (beheersysteem website)
Microsoft Office (communicatie en administratie)
Apple Pages (communicatie en administratie)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Web Affinity bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > zo lang als nodig of totdat klant dit wijzigt > communicatie
Adres > zo lang als nodig of totdat klant dit wijzigt > communicatie
Telefoonnummer > zo lang als nodig of totdat klant dit wijzigt > communicatie
E-mailadres > zo lang als nodig of totdat klant dit wijzigt > communicatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Web Affinity verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Web Affinity gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Web Affinity gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kijk hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Web Affinity en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webaffinity.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Web Affinity wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Web Affinity neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@webaffinity.nl

Veiligheid hosting en e-mail

Alle faciliteiten voor hosting, domeinnamen en e-mail huren we bij Antagonist. Garanderen dat apparatuur niet uitvalt is onmogelijk, maar Antagonist maakt uitsluitend gebruik van A-kwaliteit apparatuur, waarbij de infrastructuur waar mogelijk niet dubbel, maar viervoudig uitgevoerd is. Valt bijvoorbeeld een harde schijf uit, dan draait de server zonder downtime door op een reserveschijf. De servers van Antagonist zijn gehuisvest in twee verschillende datacenters in Nederland. Beide zijn zwaar beveiligd en voorzien van alle benodigde faciliteiten voor een betrouwbare dienstverlening. De servers en het netwerk worden elke minuut automatisch extern gecontroleerd op een juiste werking. In geval van calamiteiten is Antagonist er dus als de kippen bij om het probleem op te lossen.